Anadolu Selçuklu Devleti Egemenliği Altında 12. ila 13. Yüzyıllarda Ön Asya’da Bizans Mimari / Nergis Ataç (2019-2020)

Metropoller ve piskoposluklar, Bizans döneminde Anadolu’nun önemli mimari gelişim ve dini faaliyet merkezleriydi. On birinci ve on ikinci yüzyıllar boyunca, Müslüman Selçuklular aşamalar halinde Bizans topraklarının çoğunu ele geçirdiler. Ancak bölgede yaşayan Hristiyanlar yaşamlarını ve ibadetlerini eskisi gibi sürdürdüler. Sonuçta, yeni gelen Müslümanlar ile Bizans dini ve kültürel gelenekleri, kurumları ve mimarisi arasında etkileşim oluşması kaçınılmazdı. Bu tez çalışması, on ikinci ve on üçüncü yüzyıl Anadolu kilise mimarisini ve Bizans geleneğinin etkisini inceliyor. Araştırma, Anadolu Selçuklu Devleti hakimiyeti altındaki Anadolu’da metropoller ile piskoposluklardaki gelişme ve değişimin üzerinde duruyor.

Myra’nın Liman Bölgesi Andriake’den Amforalar / Beste Tomay (2019-2020)

Myra’nın limanı Andriake, Geç Antik çağda Likya bölgesinin en önemli limanı ve uluslararası ticaret merkezi durumundaydı. Likya bölgesi amforaları ile ilgili çalışmaların sınırlı olması dikkat çekicidir. Andriake’de ortaya çıkartılan amforalar geniş bir döneme yayılmaları ve formlarının çeşitliliği açısından önemlidir. Andriake’nin Geç Antik Çağ’da çok önemli bir içbölgeye sahip olduğu gerçeği de bulgularla kanıtlanmıştır. Çalışmalarda keşfedilen malzemeler, yoğun olarak Geç Antik Çağ’a aittir. Bu forma sahip amfora örneklerine ait toplamda 70 ağız, boyun, sap ve ayak incelenecektir. Buna ek olarak, üretimi doğrulamak, üretim mekânlarını belirlemek ve taşınan malzemeleri tahmin etmek için, çeşitli yerlerde bulunan amforalardan kil örnekleri ve yakındaki dere yataklarından alınan toprak numuneleri üzerinde petrografik ve kimyasal analizler gerçekleştirilecektir.

Marmaray Sirkeci Kazılarının Mimari Verilerinin GIS Üzerine Uygulanma Süreci  / Kübra Gür Düzgün (2018–2019)

Tezin amacı, Türkiye tarihinde kentsel arkeolojinin önemli bir örneği olarak Marmaray Sirkeci Kazılarının mimari tabakalaşmasını değerlendirmektir. Tüm sahalar üzerinde çalışılmalar sürüyor olsa da tezin odak alanı kazıların kuzeydoğu kısmıdır. Buradaki tabakalaşma, Erken Cumhuriyet Dönemi’nden Roma Dönemi’ne kadar (Helenistik döneme ait bazı arkeolojik eserler de yayınlanmaktadır) deniz seviyesindeki değişimlere ve mimarinin periyodik farklılıklarına dair çok iyi bir örnektir. Bu tez, yapıları, yapım tekniklerini ve malzemelerini inceleyerek bu periyodik değişiklikleri analiz edecektir.

Trabzon’un Kalesi ve Savunma Sistemi  / Bilge Bahar (2018–2019)

Bu araştırmanın ana temaları, Trabzon’un kent savunma sistemi ile 1204’ten sonra kurulan Bizans devletlerinden birinin idari merkezi durumundaki saraydır. Karadeniz Bölgesi çalışmaları sırasında Anthony Bryer ve David Winfield tarafından incelenmiş olsa da Trabzon’un kent savunma sistemine dair yazılmış tek konulu çalışma bulunmuyor ve de Büyük Komnenos Sarayı ayrıntılı olarak incelenmedi. Mimari verilerin belgelendirilmesi ve değerlendirilmesi kentin yapısı, savunma sistemi, idari merkez ve saray binalarının işlevleri ile yapım tarihlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Savunma sistemini oluşturan kuleler, duvarlar, kapılar, mazgallı siperler gibi mimari öğelerin özellikleri ve düzeni, aynı dönemden başka örneklerle karşılaştırılarak değerlendirilecek.